4ZŠ Frýdek-Místek

Základní škola Frýdek-Místek
Komenského 402, 738 01 Frýdek-Místek
e-mail: 4zsfm@4zsfm.cz, tel: +420 558 432 551
IČ: 68157894
Datová schránka: feuhuph

Škola OnLine

Přihlášení

Vážení rodiče, zde se můžete přihlásit do Školy OnLine pro zjištění informací o vašem dítěti.

eStrava

Představujeme DYS – centrum při 4. ZŠ ul. Komenského ve Frýdku - Místku

O nás

DYS-centrum Frýdek-Místek je dobrovolné nezávislé sdružení občanů a právnických osob, kterých se jakýmkoli způsobem dotýká problematika specifických vývojových poruch učení a chování.
Ve své činnosti vychází z mnohaletých zkušeností s jejich řešením na území České republiky.


Co nabízíme?
Vzhledem k tomu, že DYS-centrum se v nabídce svých služeb snaží vyjít vstříc každému, koho se jakýmkoli způsobem dotýká problematika specifických vývojových poruch učení a chování (od dětí počínaje, přes jejich rodiče a pedagogy pokračuje a u široké odborné a laické veřejnosti konče), je činnost DYS-centra různorodá.
Činnost DYS-centra se zaměřuje na tyto základní oblasti: OBLAST INFORMAČNÍ (konzultace,vedení odborné knihovny a videotéky) a OBLAST DOPLŇKOVÁ (pořádání smysluplných volnočasových aktivit).
Naše DYS-centrum poskytuje zájemcům veškeré své služby zdarma, pouze v oblasti doplňkových aktivit je stanovena výše úhrady na pokrytí nezbytně nutných nákladů.

 

Informační činnost
V rámci této činnosti se DYS-centrum věnuje zejména aktivitám, jejichž cílem je osvěta v prostředí odborné i laické veřejnosti (speciální pedagogové, logopedi, učitelé všech stupňů všech typů škol, asistenti, pedagogičtí pracovníci, studenti, rodiče, zájemci z řad nejširší veřejnosti atd.).
Odborní pracovníci DYS-centra (speciální pedagogové, logopedi, pracovníci proškolení v různých speciálně pedagogických metodikách práce s dětmi se specifickými poruchami učení a chování) věnují zejména následujícím aktivitám:

  • PRÁCE S RODINOU - rodiče dětí se specifickými poruchami učení a chování jsou jednou z cílových skupin, na kterou se DYS-centrum zaměřuje, neboť na jejich zapojení do práce s dítětem závisí výsledek reedukačního procesu - zda, kdy a s jakou úspěšností bude porucha kompenzována; aby byli rodiče schopni zhostit se nelehkého úkolu, potřebují speciální školení a vedení odborným pracovníkem; potvrzuje se, že žádná zázračná metoda nenahradí intenzivní individuální práci s dítětem při kvalitní spolupráci s rodinou
  • KONZULTAČNÍ POMOC pedagogům, studentům a dalším zájemcům
  • PROHLUBOVÁNÍ A ZKVALITŇOVÁNÍ SPOLUPRÁCE mezi pedagogy a rodiči dětí se specifickými vývojovými poruchami učení a chování

 

Doplňkové aktivity
V rámci svých doplňkových aktivit DYS-centrum i nadále pořádá řadu akcí přispívajících nejen ke smysluplnému aktivnímu trávení volného času a k osvětě, ale i k prevenci sociální patologie.
Cílem veškerých aktivit je naučit děti lepší komunikaci s jejich okolím a tedy snadnějšímu a přirozenějšímu soužití s většinovou společností. To vše při zachování specifik jejich etnické příslušnosti či národnostního původu. Dále odborníci usilují o posílení sebeuvědomění dětí s cílem umožnit jim, aby byly v budoucnu schopny kontrolovat svou životní situaci a aby se dokázaly lépe a přiměřeně prosadit jak v rámci sociálních vazeb primárního typu (rodina, blízcí, přátelé), tak v rámci sociálních vazeb typu sekundárního (tj. zprostředkované a formálnější vztahy). Záměrem je předejít sociálnímu vyloučení těchto dětí a umožnit jim úspěšné začlenění do sociálního, politického a občanského života společnosti. Učíme je základním sociálním dovednostem, samostatnosti a schopnosti využívat příležitostí, které jim naše společnost nabízí.
V této oblasti se nám daří díky dobré práci předsednictva postupně vylepšovat materiální vybavení a podmínky pro práci. Vybudovali jsme moderní počítačovou učebnu, vybavili materiálem keramickou dílnu, postupně nakupujeme audiovizuální techniku. Vybudovali jsme novou cvičnou kuchyni. Již třetím rokem zajišťujeme pro naše děti anglicky mluvícího rodilého mluvčího. To vše díky finanční pomoci sponzorů a získaným grantům.
Naším společným cílem je neustále zvedat kvalitu poskytované péče po stránce odborné i materiální.